„Klub 100”

KLUB 100

Deklaracja i zasady oraz przywileje członka „Klubu 100” PLIK DO POBRANIA
(wzór poniżej) ŚCIĄGNIJ ! KLIK !

 

Wejherowski Klub Sportowy

„Gryf” Wejherowo

 

„Klub 100” – deklaracja

 

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

adres

……………………………………………

dane kontaktowe

 

Deklaruję dokonywanie comiesięcznych wpłat w siedzibie WKS „Gryf” Wejherowo w wysokości ………. złotych (……………………..)[słownie] do 15-go dnia każdego miesiąca począwszy od ……………….. (miesiąc) 2015 roku.

 

 

……………….                                                          ………………….

miejscowość, data                                                  czytelny podpis

REGULAMIN „KLUBU 100”

PRZY WKS „GRYF” WEJHEROWO

Zasady ogólne
  1. Członkowie klubu wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności „Klubu 100”.
  2. Uczestnik „Klubu 100” deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji członkowskiej kwotę.
    Wpłaty dokonywane są jako darowizny na rzecz Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf” Wejherowo i przeznaczone na realizacje celów statutowych.
  3. Do „Klubu 100” mogą się przyłączyć pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.
  4. Zebrane przez „Klub 100” środki finansowe będą do dyspozycji Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf” Wejherowo na działalność statutową Klubu.
  5. Opóźnienia z wpłatami składek przez okres trzech miesięcy spowoduje anulowanie członkostwa i wykreślenie z listy „Klubu 100”.

 

Przywileje członków „Klubu 100”

Członek „Klubu 100” otrzyma/zyska:
1. Kartę oraz wpinkę potwierdzające członkostwo w „Klubie 100”.
2. Bezpłatny karnet na wszystkie mecze WKS „Gryf” Wejherowo u siebie.
3. Gadżety klubowe dedykowane członkom „Klubu 100”.
4. Uczestnictwo w specjalnych zebraniach „Klubu 100”.
5. Inne formy promocji uzgodnione indywidualnie.